Extreme Baby Doll Females

"Babydoll Pasha"

Extreme Babydoll Yorkie, Babydoll Face Yorkie, Teacup Babydoll Yorkie

"Babydoll Glamour Girl"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Kiwi"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Kashmir"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Jasmin"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Ellie"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Frankie"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Victoria"

Exreme Babydoll Yorkies, Babydoll Yorkie, Babydoll Yorkies in Maryland, Tiny Babydoll Yorkies

"Babydoll Sky"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Brook"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Bianca"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Sophia"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Mercedes"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll Bambino"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie

"Babydoll London"

Extreme Babydoll Yorkie, Yorkie in Maryland, Teacup Yorkie, Tiny Yorkie, Parti Yorkie